یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم               ساخت